JGB Base Price

Base Prices are as follows.

Aug.18,2017 icon-xls icon-pdf