JGB Base Price

Base Prices are as follows.

Dec.14,2017 icon-xls icon-pdf